Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

Als je een laag inkomen hebt, en

 •     je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
 •     je verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning, of
 •     je was dakloos en betrekt nu een woning,

dan kun je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Hieronder lees je meer over de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Jouw inkomen

Als je een aanvraag indient in 2022, mag het totale inkomen van jouw huishouden van het recentste jaar waarop jouw aanslagbiljet betrekking heeft, niet hoger zijn dan:

 • 25.850 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
 • 28.015euro als je een alleenstaande persoon met een handicap bent
 • 38.773 euro in alle andere gevallen, plus 2.167 euro per persoon ten laste

De volgende inkomsten worden samengeteld en geïndexeerd:

 • het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen;
 • het leefloon;
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Er kan geen rekening gehouden worden met jouw actuele inkomen bij de controle of je voldoet aan het maximuminkomen. Als je op de aanvraagdatum nog geen 25 jaar bent, zal je wel moeten aantonen dat je op dat ogenblik een eigen inkomen hebt waarmee je het verschil tussen de huurprijs en de huursubsidie zelf kan betalen.

Eigendom

Je mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal wordt evenmin toegelaten.

Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

 • de woning werd onteigend. Je kon er dus niet blijven wonen;
 • de woning werd onbewoonbaar of ongeschikt verklaard, en ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor jouw aanvraag;
 • je bent erkend als een persoon met een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven);
 • de woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn);
 • je verloor het beheer van jouw woning (beheersrecht) door een faillissement of omdat een instantie jouw woning verkreeg;
 • je hebt de woning of bouwgrond samen met jouw ex-partner in volle eigendom. Je bent nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht;
 • je hebt de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heb je kosteloos verworven, bv. via een erfenis of schenking.

De woning die je hebt verlaten

De woning die je hebt verlaten moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt (opgelet: in dit geval gelden extra voorwaarden inzake de vastgestelde gebreken) of overbewoond verklaard op het ogenblik dat je daar jouw hoofdverblijfplaats had, of
 • het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld, of
 • de woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 jouw hoofdverblijfplaats was, of
 • de woning is gesloopt, of
 • (als je minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent) de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan uw fysieke toestand.

Vanaf 1 mei 2019 kan geen aanvraag meer op basis van het verlaten van een te kleine woning worden ingediend. Enkel als de woning bij besluit overbewoond werd verklaard, is er nog een geldige toegangsgrond. Overbewoning houdt in dat de overschrijding van de bezettingsnorm van de woning van die aard is dat er een mensonwaardige toestand door ontstaat.

Als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als je dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die je verlaat.

Jouw nieuwe woning

De nieuwe woning moet in het Vlaamse gewest liggen, en mag geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn.

De woning mag geen ernstige gebreken hebben, mag niet overbewoond zijn, en moet voldoen aan de rookmeldersverplichting.

Als je op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, moet de woning aangepast zijn aan jouw fysieke toestand. Als dat niet zo is, maar je geen fysieke problemen hebt, dan kun je dit aantonen met een medisch attest. Als uit dit attest blijkt dat je geen mobiliteitsprobleem hebt, geldt de woning toch als aangepast aan jouw fysieke mogelijkheden.

De huurprijs van jouw nieuwe woning mag, als je een aanvraag indient in 2021, niet hoger zijn dan 618,25 euro als het om een zelfstandige woning gaat, en 494,60 euro als het een kamer is. Deze maxima worden verhoogd met 10% in bepaalde gemeenten. Daar bovenop komt nog eens 20% extra per persoon ten laste (tot maximaal 50% extra)

De hierboven vermelde maxima zijn van toepassing op aanvragen ingediend in 2021.

Let op: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. Let er dus op dat die eventuele extra-kosten apart in het huurcontract staan.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Mogelijk moet je ingeschreven zijn op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in de gemeente van de woning waarvoor je de huursubsidie aanvraagt. Na de aanvraag heb je hiervoor nog negen maanden tijd.

Als je op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en je verhuist van een woning die niet aangepast is aan jouw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is, hoef je niet ingeschreven te zijn. Je moet ook niet ingeschreven zijn als je verhuist naar een assistentiewoning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.

Alle voorwaarden voor de huursubsidie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.