Huurwaarborglening

Het Vlaams Woningfonds verstrekt huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement.

De huurwaarborgleningen zijn onderworpen aan het besluit van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening.

Belangrijk is op te merken dat elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen wordt beschouwd als aanvrager én aan de voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwaarborglening.

Voorwaarden huurwaarborglening

Register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister of op een referentieadres.

Inkomen

Je geïndexeerde inkomen mag de hieronder vastgestelde grenzen niet overschrijden:

 • voor een alleenstaande zonder personen ten laste: 31.460 EUR;
 • voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft: 34‌‌.395 EUR;
 • voor alle anderen: 47.186 EUR te vermeerderen met 2.938 EUR per persoon ten laste (een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste).

Het “inkomen” is de som van

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
 • het leefloon;
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

en ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet (maximaal drie jaar eerder) betrekking heeft.

Voor de bepaling van het hierboven vermelde gezamenlijk belastbaar inkomen wordt rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.

Als je inkomen niet vastgesteld kan worden op basis van een aanslagbiljet, dien je op eer te verklaren dat je inkomen (en desgevallend samen met het inkomen van de andere personen die de huurovereenkomst hebben ondertekend of zullen ondertekenen) de hierboven vermelde grenzen niet overschrijdt.

Huurwoning/appartement

Je huurwoning/appartement:

 • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
 • moet als hoofdverblijfplaats dienen
 • mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij de woning wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor)

Eigendomsvoorwaarde

Je mag:

 • geen woning of bouwgrond:
  • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
  • hebben die volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;
  • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben gegeven.
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of bouwgrond.

In afwijking hiervan kom je toch in aanmerking voor een huurwaarborglening indien je

 • samen met je partner of ex-partner:
  • een woning of bouwgrond volledig in volle eigendom hebt, maar je partner of ex-partner de huurovereenkomst niet mee ondertekent;
  • een woning of bouwgrond volledig in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven, maar je partner of ex-partner de huurovereenkomst niet mee ondertekent;
  • een volledig recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt op een woning of bouwgrond, maar je partner of ex-partner de huurovereenkomst niet mee ondertekent;
 • een woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom hebt verworven;
 • een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond gedeeltelijk ten kosteloze titel hebt verworven;
 • een woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven gedeeltelijk ten kosteloze titel hebt verworven.

Betalingsachterstand

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een andere lopende lening.

Ondertekening huurovereenkomst

De ondertekening van de huurovereenkomst mag maximaal 3 maanden geleden zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Klik hier voor meer informatie.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.