Renovatiepremie 2021

Algemene voorwaarden

De renovatiepremie is uitsluitend bestemd voor particulieren (natuurlijke personen).
Meer bepaald gaat het om particulieren die in de eigen woning-hoofdverblijfplaats werken hebben uitgevoerd (doelgroep “bewoner”), ofwel om particulieren die een woning hebben gerenoveerd om ze te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK (doelgroep “verhuurder”).

Vennootschappen, vzw’s en andere rechtspersonen kunnen dus geen aanvraag indienen.

De gerenoveerde woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Ook moet ze op aanvraagdatum minstens 30 jaar oud zijn.

De werken waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, moeten voltooid zijn op het tijdstip van aanvraag. De kosten worden bewezen aan de hand van kopieën van geldige facturen met bijhorende verduidelijkingen zoals offertes, bestelbonnen etc.
De facturen mogen op aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn. Ook mogen ze niet dateren van voor de verkrijging van een zakelijk recht op de premiewoning.

Eigenaars die de premie aanvragen voor de eigen woning-hoofdverblijfplaats moeten bij de aanvraag gedomicilieerd zijn in de premiewoning.

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

Je kan een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: Je bent meerderjarig en je woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht (met uitzondering van naakte eigendom).
  • Opgelet: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners zonder zakelijk recht. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen.
  • Uitzondering: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): je moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
  • Opgelet: Je kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.

Ontving je in de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie (voor je huidige of een vorige woning), dan kun je pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen. Een verhuurder kan wel voor elke huurwoning afzonderlijk een renovatiepremie ontvangen.

Ontving je in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor jouw huidige woning, dan kun je onder bepaalde voorwaarden wel een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.

Of je de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.:

Voor aanvragen vanaf 1 februari 2019 wordt gekeken naar het totale gezinsinkomen van het 2de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum (voor 2021 kijkt Wonen-Vlaanderen naar het inkomstenjaar 2019). Dat is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen
 • het afzonderlijk belastbaar inkomen
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Let op: De inkomensvoorwaarde geldt niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. Naakte eigendom (bv. door erfenis) wordt niet meegerekend.

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2021 niet meer bedragen dan:

 • 44.620 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste.
 • 63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per extra persoon ten laste.
 • 63.740 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK), gelden er geen inkomensgrenzen.

Op het moment van de aanvraag moet je als eigenaar/bewoner jouw domicilie in de woning hebben (deze voorwaarde geldt niet voor de verhuurder die zijn woning verhuurt via een SVK).

De woning of het gebouw dat je tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Het gebouw, deel van het gebouw of de woning moet minstens 30 jaar oud zijn en moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.

 • Ook appartementen komen in aanmerking: Elke bewoner komt in aanmerking als hij aan de voorwaarden voldoet en moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
 • Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

De eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het gaat om een ongeschikte woning die eerder door hen werd bewoond.

Opgelet: de eigendomsvoorwaarde geldt niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de woning. Naakte eigendom (bv. door erfenis) wordt niet meegerekend.

Voor de verhuurder, die de woning verhuurt via een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden.

De facturen mogen op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn. Je moet per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

Je mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen of bewijzen van materiaalaankopen voor werken die je zelf hebt uitgevoerd. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan en de volgende gegevens bevatten:

 • de naam, het adres en het btw-nummer van de leverancier of aannemer
 • de datum van afgifte van de factuur
 • het factuurnummer
 • jouw naam en jouw adres (aanvrager)
 • het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn (werfadres)
 • datum van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden of leveringen (eventueel gedetailleerd bestek, offerte of bestelbon als bijlage)
 • de kostprijs per onderdeel en de btw apart.

Voer je de werken zelf uit, dan moeten bovenstaande gegevens ook vermeld worden op het bewijs van de materiaalaankopen (met uitzondering van de datum van de uitvoering).

Je mag geen werken meerekenen die al voor een aanpassingspremie in aanmerking zijn genomen.

Voeg een kopie van jouw facturen aan jouw dossier. Bewaar jouw originele facturen steeds tot jouw dossier volledig afgerond is. Je bent ook verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Per categorie moet u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 'technische installaties' is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)

U kunt de renovatiepremie 1 of 2 keer aanvragen in een periode van 10 jaar.

Procedure

Je kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Premie 30%

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: 31.870 euro
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: 44.620 euro
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 44.620 euro + 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: 44.620 euro
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 44.620 euro + 3.570 euro per persoon ten laste

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van 1.250 euro. De maximumpremie per categorie bedraagt 3.333 euro.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Premie 20%

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2.500 euro (er is geen minimumpremie). Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvang je maximaal 5.000 euro.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Maak hier een afspraak bij de Habito Woonwinkel

Langskomen bij Habito Woonwinkel in Heuvelland, Poperinge of Vleteren? Maak een afspraak.